top of page
Facework-futures-header_edited.jpg

در باره برنامه

امکا نا تی که
این برنامه فراهم
می‌کند 

پشتیبا نی فردی

مشارکت جوامع

Training

workshops

فرصت‌های اجتماعی

حمایت عاطفی

فیسورک فیو چرز یک برنامه آموزشی حرفه‌ای است که توسط فیسورک گروپ اجرا می‌شود و توسط لویشم ورکس که بخشی از شورای لویشم است، تامین مالی می‌شود. این برنامه در درجه اول برای پناهندگانی از افغانستان، سوریه  و عراق است که دارای اسناد کار هستند و در منطقه لویشم لندن زندگی می کنند

 

اهداف برنامه
 
هدف فیسورک حمایت از شرکت کنندگان است که برای اولین بار به سمت اشتغال حرکت می کنند یا در حرفه خود پیشرفت می کنند.
 
کارکرد 
مجموعه ای جامع از منابع، ارتباطات و تخصص را ارائه می دهد که از طریق یک رویکرد شخص محور ارائه می شود. برنامه فیسورک  ترکیبی از دانش عملی، مهارت های نرم و تعامل شغلی، به علاوه پشتیبانی از زبان انگلیسی است. این برنامه در سه ترم و هر ترم حدود 10 جلسه اجرا خواهد بود. 
 
برای کسب اطلاعات بیشتر با مریم معارف وند تماس بگیرید
maryam@face.works  07940497291
ترم بهار 05/03/24 - 07/05/24
ترم تابستان 21/05/24 - 23/07/24
 
ترم پاییز 10/09/24 - 12/11/24
 
HH-map.jpg

Summer term training:

Programme-Farsi-term2.jpg
bottom of page